หน้าแรก

     นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

       ออกแบบ , ผลิตชิ้นส่วน/เครื่องจักร/Jigs & Fixtures เพื่อทดแทนการนำเข้า(ลดต้นทุนและเวลา) และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต    

     นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

      " บริษัท ลิเนียร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO " 

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

      1. เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยพนักงานต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

      2. ทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ / เป้าหมาย (KPI) ตามที่กำหนดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

      3. จัดส่งสินค้าและบริการโดยถือความถูกต้อง 4 อย่าง คือ  คุณภาพถูกต้อง , ปริมาณถูกต้อง , เวลาถูกต้อง  และสถานที่ถูกต้อง

      4. ปฏิบัติงานและบริหารงานโดยระบบต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

 

    บริการ

     1.    ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machine Parts) 

     2.    สร้าง Jigs & Fixtures เพื่อปรับปรุงการผลิต

     3.    งานตัด พับ ประกอบ เชื่อม

     4.  บริการออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์